answersLogoWhite

0


Best Answer

The kata that are done vary by style of karate. My style has 19 kata that are done on a regular basis, 18 have to be known for Shodan.

* Anan * Annanko * Aoinagi * Arakaki-Seisan * Channan * Chinsu Chinte * Chinto Gankaku Empi * Gekisai * Hakatsuru * Hakaku * Hakucho * Heiko * Ipairinpe * Suparinpei

* Peichurin * Jiin * Jion * Juroku * Jitte Jutte * Kihon Geicho Hyung * Kosokun Kushanku

* kanku-sho Kosokun, Kanku Dai Shiho Kosokun * Kururunfa * Matsukase * Matsumora-Rohai * Meikyo * Myojo * Naihanchi Tekki * Nipaipo * Niseishi Nijushiho * Ohan * Pachu * Paiku * Paipuren * Oyadomari Passai Bassai Dai Bassai * Ishimine Passai * Passai Sho Bassai Sho * Matsumura Passai * Tomari Passai * Koryu Passai * Pinan Heian * Rohai * Saifa * Sanchin * Sanseiryu * Seienchin * Seipai * Seishan Hangetsu * Shimpa * Shisochin Sochin * Taikyoku * Tensho * Unsu, Unshu, Unsu * Useishi

* Gojushiho Sho * Wando Wankan * Wanshu Enpi * Gojushiho Gojushiho Dai

User Avatar

Wiki User

โˆ™ 2009-08-20 13:39:40
This answer is:
๐Ÿ™
0
๐Ÿคจ
0
๐Ÿ˜ฎ
0
User Avatar
Study guides
๐Ÿ““
See all Study Guides
โœ๏ธ
Create a Study Guide

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What are the names of all the katas in Karate?
Write your answer...
Submit
Related questions

Is karate Japanese or chinease?

Karate is Japanese, is important in Japanease culture. If you are in karate or know it you would notice that most of the katas are japanese names.


Why are the last four katas in Wado Ryu karate known as the four jewels in the crown?

because they are the four main katas that make up Wado Ryu karate.


Who invented karate katas?

Many of the katas are very old and were adapted from forms used in kung fu. The Pinan katas of Shorinryu were created by Ankou Itosu based on the higher level katas.


What are the 15 karate katas?

There are many more than 15 karate katas. Each style has their own set of katas and some do not overlap. In my style there are 20: 5 Kihon Kata 5 Pinan Kata 3 Bassai Kata 3 Naihanchi Kata 2 Kusanku Kata Chinto Gojushiho


Does anyone know where to find Wado-ryu Karate videos?

Hey I do Wado-Ryu Karate and I found the videos on youtube helpful, especially with katas. Just type in Wado-Ryu Karate. Hope this helps. Megan x.


What is the 5th katas called in karate?

From what I know: 1. Kionkataich 2. Kionkatanii 3. Kionkatasan 4. Pidanshodan 5. Pidansandan


Is karate a team or individual sport?

neither it is the study of martial tecnique through katas, sparring, drills etc, however the school, instructer, style etc. conducts it. Karate means empty hand.


What did Daniel larusso get tought in the karate kid?

Daniel Larusso got taught Shotokan Karate in the Karate Kid


How many katas are there in karate?

The number of kata that are taught varies from style to style. My style has 18 kata you have to learn before black-belt testing. There are several others that can be learned after one becomes a black belt. the number of katas vary depending on which karate school you go to my school has 27 karate katas that you have to learn before you go to a black belt grading. there are a further 49 that you have to learn before you continue after black belt. some of them are made up by a number of instructors that belong to the same school and they make the kata specially for there school. there are also other kata that are known and used worldwide.


You want to learn karate?

Yes, I want to learn Karate, but I want to do it in Japan and learn it from someone who practices the OLD Shotokan Katas, as Giching Funakoshi originally taught them. I want to go through, the training Funakoshi's students went through.


When was Tolga Katas born?

Tolga Katas was born on 1966-06-05.


What is the importance of learning katas in karate?

Kata is the most basic building block of karate. It builds muscle, creates automatic responses and serves as the foundation for learning application. Once one has learned kata, you can start learning bunkai, the application of the kata, to combat situations.


What is juice in Tagalog?

katas


Can you show me karate moves?

Many Karateka practice the world over, in order from least advanced (the Kihon kata) to most advanced. The Heian forms, as you move up, and the Katas become more and more advanced. The entire striking curriculum of Karate, and some of the grappling, can be found in those Katas. However the Katas are not the whole of Karate; there are many grappling techniques, not included in the Kata Bunkai. Bunkai means "application." Also, the grappling in the authentic style of Shotokan, is all standup, there is absolutely no ground work outside hitting someone once you get them down. Moreover, the grappling techniques Gichin Funakoshi specifically requested from Dr. Kano, when the latter offered to teach him some Judo in exchange for some Karate, are all strictly defensive. Offensively, Shotokan's grappling is worthless, it can not be used in a sports competition. The reasons for that have to do with the fact that it is not designed for scoring points, or merely submitting, grappling in Karate is designed to incapacitate and prevent further attacks. The second reason has to do with the fact that applying Karate grappling is very difficult, it requires a lot of precise movement.


Who uses karate?

all karate students and teachers.


What do you do in karate?

In my karate, we do a type of karate called Tang so doo. There is also taekwondo, which is more action while Tang So Doo is more defensive. There are forms and different types of defence rules and you learn the proper kicks like round kick, side kick and front snap kick. There is basically two sides to karate training, katas and kumite. Katas are a predefined sequence of movements against an imaginary opponent and kumite is the practice of individual moves. This can be done in pairs ippon and ju ippon kumite or by ones self. A lesson can also include sparing, self defence and other exercises


How can you plan for karate class?

Stretch daily, and run 1-3 miles, 2-3 days a week. This will get your flexability up and get your stamina up. And be sure to practice your katas outside of class.


Should Karate be included in the Olympics and why?

It could be included because there is a type of karate called "Freestyle Kata, is a type of karate Kata mixed up with gymnastics, check in youtube for some freestyle Katas. No! In order to be in the Olympics there have to be very specific rules. That goes against the basic premise of karate, defense without any rules. The minute that rules, any rules, are applied it moves from a martial art to a sport.


When is is too late to start karate?

Karate is for all ages


Is karate available in all states?

No karate is not spread in all the nations but WKF is working on it


Who founded karate?

There are many differant founders of differant styles of karate. eg: GKR karate or IGK karate Sho-to-kan karate all have differant founders.


What are the ratings and certificates for Katas ng Saudi - 2007?

Katas ng Saudi - 2007 is rated/received certificates of: Philippines:G (MTRCB)


What are the names of famous karate people?

chojun miyagi, richard kim.


Is the devil went down to georgia in rockband 1?

in karate i like doing katas. the karate kata are called basic stationary exercise basic moving exercise naihanchi shodan kata basic kicking exercise naihanchi nidan kata naihanchi sandan kata tomari seisan kata pinan shodan kata pinan nidan kata pinan sandan kata pinan seisan kata pinan yondan kata pinan godan kata lot of katas huh


What is the coolest martial art?

Karate all the way. i know i do karate and have done a couple others. karate is the best.